Xử lý Mâu thuẫn một cách Xây dựng / Phương pháp ngăn ngừa, giảm nhiệt, và giải quyết mâu thuẫn

Phần huấn luyện này sẽ chỉ rõ cho người tham dự cách thức dùng Enneagram để phản hồi mang tính xây dựng các loại mâu thuẫn, cụ thể công cụ sẽ giúp chúng ta:

  • Ngăn ngừa nhiều loại mâu thuẫn phát sinh.
  • Làm dịu mâu thuẫn khi nó xảy ra.
  • Sử dụng mâu thuẫn như nền tảng để hiểu biết lẫn nhau, tự nhận thức và phát triển bản thân.

Phương pháp huấn luyện dựa trên bộ công cụ dò tìm tính cách, lý thuyết tinh gọn, và thảo luận nhóm nhỏ.

Thời lượng | 3,5 tiếng
Công cụ | Giải quyết Mâu thuẫn bằng Enneagram

Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc
Cho Phản hồi hiệu quả