Enneagram / Thấu hiểu bản thân và những người xung quanh

Người tham dự sẽ hiểu rằng Enneagram không là một hệ thống tính cách cố định; Enneagram là một bản đồ về nhân cách của con người, nơi chỉ rõ những khuôn mẫu tư duy và cảm xúc lúc ẩn lúc hiện, đi kèm là mẫu hành vi tương ứng.

Hành trình tự khám phá bản thân qua Enneagram sử dụng bản mô tả chính xác tính cách 9 loại người, và chỉ cho mỗi cá nhân phương cách cụ thể để vượt qua những khuôn mẫu cũ, hướng đến phát triển cảm xúc, tư duy và hành vi ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời lượng | 3,5 tiếng
Công cụ | Tài liệu về Hệ thống Enneagram

Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc