Phát triển nhóm làm việc đầy trách nhiệm và năng suất cao

Bằng các hoạt động như thuyết trình nhỏ, khảo sát cá nhân, các hoạt động và mô phỏng nhóm, người tham dự tìm hiểu và sử dụng Enneagram để tạo ra một nhóm làm việc năng suất cao. Học phần này hoạt động nhiều, thú vị, và học lẫn nhau rất bổ ích.

Thời lượng | 8 tiếng
Công cụ | Mục tiêu, vai trò, các Giai đoạn Phát triển Nhóm, Mô hình Enneagram

Cho Phản hồi hiệu quả